uw_slide1.jpg
Recreatie Vooruit
uw_slide2.jpg
Recreatiegebieden Strandpark Slijk-Ewijk

Natuur- en recreatieschap Lingegebied

Bekendmaking


De Voorzitter van het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied maakt bekend dat de leden van het ALGEMEEN BESTUUR van het Natuur- en Recreatieschap in openbare vergadering bijeen zijn geroepen op maandag 29 mei 2017, om 09.00 uur ten kantore van het Recreatieschap, Dorpsstraat 32 te Kerk-Avezaath.

AGENDA
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 30-05-2016.
3. Lijst van ingekomen stukken.
4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2016 van het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied.
5. Voorstellen aan het AB als prioriteitsaandeelhouder van Avezaath B.V.
6. Voorstel handelswijze gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
7. Het bepalen van een standpunt inzake de agenda en voorstellen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Uit®waarde d.d. 21-06-2017.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 mei 2017 ter inzage.


De Voorzitter,
w.g. G. Bel