uw_slide1.jpg
Recreatie Vooruit
uw_slide2.jpg
Recreatiegebieden Strandpark Slijk-Ewijk

Recreatieschap Over-Betuwe

Bekendmaking


De Voorzitter van het Recreatieschap Over-Betuwe maakt bekend dat de leden van het ALGEMEEN BESTUUR van het Recreatieschap in openbare vergadering bijeen zijn geroepen op maandag 29 mei 2017, om 16.00 uur ten kantore van het Gemeentehuis van Overbetuwe in Elst.

AGENDA
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 30-05-2016.
3. Lijst van ingekomen stukken.
4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2016 van het Recreatieschap Over-Betuwe.
5. Voorstellen aan het AB als prioriteitsaandeelhouder van Avezaath B.V.
6. Voorstel handelswijze gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
7. Het bepalen van een standpunt inzake de agenda en voorstellen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Uit®waarde d.d. 21-06-2017.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 mei 2017 ter inzage.

 

De Voorzitter,
w.g. W.H. Hol