RECRON (de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland) en het OSO (samenwerkingsverband van recreatieschappen) hebben donderdag 16 april jl., een samenwerkingsconvenant getekend voor de recreatiebranche in Nederland. Beide partijen zien de meerwaarde op het gebied van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit die samenwerking tussen de grote recreatieorganisaties in Nederland op kan leveren.

Naar aanleiding van het OSO Congres 2007 zijn RECRON en OSO in gesprek gegaan om de krachten te bundelen en te kijken naar samenwerking tussen de grote recreatieorganisaties in Nederland. We maken ons gezamenlijk zorgen over de recreatiesector en gezien het feit dat de belangenbehartiging vanuit de sector sterk versnipperd is, wordt onderzocht hoe de samenwerking een wezenlijke impuls in de goede richting kan geven. Bundeling van de krachten is dan ook gewenst, in het belang van de wederzijdse leden en de gehele sector.

Doel samenwerkingsconvenant
Op dit moment staan in de samenwerking drie doelen centraal:

1. Verbreding belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
Door een zo breed mogelijke samenwerking binnen de sector tot stand te brengen kan de belangbehartiging van de sector naar buiten toe (met name richting overheden) één duidelijk gezicht krijgen. Deze samenwerking zal zich in ieder geval richten op het ruimtelijk- en natuurbeleid.

2. Profesionalisering van de organisatiestructuur
Door de samenwerking werken aan een brede sectororganisatie met meer kwaliteit die effectiever en efficiënter kan optreden voor en namens haar leden.

3. Professionalisering van het kennismanagement / de innovatie
Gezien de opgaven waarvoor de sector zich de komende periode gesteld ziet is kennis-management en innovatie van essentieel belang, de samenwerking kan een inspirator/aanjager zijn voor verder ontwikkeling, ontsluiting en verspreiding van kennis.

Toekomst recreatieorganisaties Nederland.
De samenwerking tussen RECRON en OSO is slechts een begin van samenwerkingen tussen recreatieorganisatie in Nederland. De samenwerking mag niet tot alleen OSO en RECRON beperkt blijven, wenselijk is om ook andere belangenorganisaties van grote (dag)recreatieve bedrijven tot de samenwerking toe te laten treden. Beide partijen gaan nu samen aan de slag om te kijken of er draagvlak is voor een innovatiefonds. Daarnaast is Natura 2000 een belangrijk vraagstuk dat veel invloed heeft op de recreatiesector. Het streven is om te verkennen of het mogelijk is om te komen tot één krachtige organisatie waarin zowel de publieke als private recreatiesector is vertegenwoordigd.
 
RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden. De brancheorganisatie vertegenwoordigt ruim 2.000 recreatiebedrijven. Hieronder vallen kampeerbedrijven, bungalowparken, groepsaccommodaties, dagattracties, buitensportbedrijven, zwembaden en sauna’s.
 
Het OSO, overlegorgaan van samenwerkingsverbanden in de openluchtrecreatie, is in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere samenwerkingsorganen (regio’s, gewesten) op het gebied van de openluchtrecreatie. Momenteel telt het OSO 25 leden waaronder recreatieschappen, regio’s, gewesten en een aantal gemeenten. De vereniging stelt zich ten doel de ontwikkeling van openluchtrecreatie in regionaal verband.
Meer informatie is te lezen op www.recron.nl en www.oso.nl.

RECRON en OSO Uiterwaarde 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact