uw_slide1.jpg
Recreatie Vooruit
uw_slide2.jpg
Recreatiegebieden Strandpark Slijk-Ewijk

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Bekendmaking


De Voorzitter van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal maakt bekend dat de leden van het ALGEMEEN BESTUUR van het Recreatieschap in openbare vergadering bijeen zijn geroepen op woensdag 22 mei donderdag, om 13.30 uur ten kantore van het Recreatieschap, Dorpsstraat 32 te Kerk-Avezaath.

AGENDA
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 07-06-2018.
3. Lijst van ingekomen stukken.
4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2018 van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.
5. Voorstellen aan het AB als prioriteitsaandeelhouder van Avezaath B.V.
6. Het bepalen van een standpunt inzake de agenda en voorstellen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Uit®waarde d.d. 13-06-2019.
7. Rondvraag en sluiting.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 8 mei 2019 ter inzage.


De Voorzitter,
w.g. S.T. Klein - De Jong