Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum laatste wijziging: 26 juni 2018

 

De recreatiegebieden en land- en routegebonden voorzieningen van Uit®waarde zijn publiek domein. Wij houden ze zo kwalitatief en duurzaam mogelijk in stand en breiden ze uit waar dat mogelijk is. Daarnaast adviseren wij private en publieke partijen en ontwikkelen wij recreatief-toeristische infrastructuur, leggen het aan, exploiteren en beheren en onderhouden het.

 

Persoonsgegevens

Uit®waarde gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Uit®waarde verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Uit®waarde verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Uit®waarde uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens:

Vrijwilligers:
naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, pasfoto (hiervoor wordt toestemming gevraagd), vrijwilligersovereenkomst, uitslag keuring Omedi, IBAN, kopie vaarbewijzen en marifonie, Cv, kledingmaten (i.v.m. bedrijfskleding)

Parkeerabonnementhouders
:
naam, adresgegevens, e-mailadres

 

Grondslagen

Uit®waarde verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Uit®waarde. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

 

Doeleinden

Uit®waarde verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst
– het opnemen en onderhouden van contact
– een goede en efficiënte dienstverlening
– beheer van het klantenbestand
– facturering
– nakoming van wettelijke verplichtingen

 

Verstrekking aan derden

Uit®waarde kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Uit®waarde aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Uit®waarde zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens

Uit®waarde zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Uit®waarde uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

Indien u Uit®waarde een sollicitatie toestuurt, bewaart Uit®waarde uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Uit®waarde uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Wanneer u uw parkeerabonnement niet verlengt, bewaren wij uw gegevens nog twee jaar. Na deze twee jaar worden al uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Uit®waarde vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Uit®waarde passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Social media

De social mediaknoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Twitter, Google, Facebook, Youtube en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van FacebookGoogleInstagram en Twitter om te zien hoe dit netwerk met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Uw rechten

U heeft het recht om aan Uit®waarde een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met:

Het secretariaat
Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Telefoon: 0344 – 68 16 44
E-mail: secretariaat@uiterwaarde.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Uit®waarde, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemene contactgegevens Uit®waarde

Bezoekadres:
Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath

Postadres:
Postbus 6139
4000 HC  Tiel

Telefoon: 0344 – 68 16 44
E-mail: info@uiterwaarde.nl

Cookieverklaring

Uit®waarde kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

  • © Copyright 2023 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact